Om Shrim Hrim Shrim Kamale Kamalalaye Praseedha Praseedha Shrim Hrim Shrim Om Shri Mahalakshmi Devyai namaha